Zna?ky

chaos chyba dóm faktick? hlupák ilúzia jasn? kal klama? kúzlo lacn? moc neobvykl? neústupn? odhali? ohromn? oklama? poctiv? poveda? pozorn? po?estn? prelud presved?enie priviaza? p?vodn? riadny rozvinú? ráz smutn? stanovi? starostliv? trepa? ukáza? ve?n? vhodn? vidite?n? v?znam zm?tok znak zrete?n? zvlá?tny získa? úkryt úpln? ?pi?ka
HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright